صفحه در حال بارگذاری است ...
بیمه سلامت


بیمه سلامت

بیمه سلامت از طرح های بیمه ای بود که اخیرا در سطح کشور شروع به انجام شد و بیشتر در جهت هماهنگ سازی و یکسان سازی طرح های بیمه  درمان در کل کشور به صورت هماهنگ انجام گرفت وتوانست تعداد کثیری از افراد را در کل کشور تحت پوشش خود درآورد.