صفحه در حال بارگذاری است ...
بیمه باربری


بیمه باربری
همواره احتمال اینکه کالاها و مواد در حین جابجایی دچار خطر و آسیب گردند وجود دارد .برای کالاها با توجه به ماهیت کالا در جریان حمل و نقل و جابجایی ،از هر طریق هوایی، زمینی و دریایی و  با توجه به وسیله حمل از مبدا تا مقصد بیمه باربری پوششی است که شرکت های بیمه جهت پشتیبانی از مالک کالا انجام می دهند.
یکی از بهترین روش ها برای دسته بندی بیمه های باربری تفکیک با توجه به مبدا و مقصد حمل بار می باشد که به بیمه باربری داخلی،بیمه باربری صادراتی،بیمه وارداتی،بیمه باربری ترانزیتدسته بندی می شود.
 با توجه به خطرات و شرایط تحت پوشش کالا ،هنگام حمل،کلوزهایی برای بیمه باربری به صورت(A, B ,C ,Total Loss)تعریف می شود
انواع بیمه باربری با توجه به وسیله حمل:
-
بيمه‌ حمل‌ و نقل‌ دريائي
-بيمه‌ حمل‌ و نقل‌ زميني
-بيمه‌ حمل‌ و نقل‌ هوايي
انواع بیمه باربری  با توجه به مبدا و مقصد حمل بار:
بیمه باربری داخلی: این بیمه نامه برای حمل کالاهایی که مبدا و مقصد این نوع بیمه نامه ها هر دو در داخل کشور قرار دارد، می باشد.
بیمه باربری صادراتی: این بیمه نامه برای کالاهایی انجام می شود کهمقصد آن در خارج از کشور می باشد.
بیمه وارداتی:مبدا بیمه وارداتی در خارج از کشور و مقصد آن در داخل کشور می باشد.
بیمه باربری ترانزیت:  در این بیمه نامه مبدأ و مقصد خارج از ايران مي باشد،و ايران فقط در مسير حمل بار قرارمی گيرد.
مواردی که در بیمه نامه های باربری از اهمیت خاصی برخوردارند:
کالای بیمه شده، بسته بندی کالا، وسیله حمل کالا، نوع خرید، ارزش ارزی کالای بیمه شده، کلوز انتخابی برای بیمه نامه، مبدا و مقصد ارسال بار، مبادی ورودی ، مبلغ بیمه شده به ارز، شماره و تاریخ پروفرما، شماره و تاریخ سفارش کالا