صفحه در حال بارگذاری است ...
بیمه مسئولیت


بیمه مسئولیت
برای تمامی افراد با هر عملکرد و فعالیتی حوادث در حین روز امری اجتناب ناپذیر است ، برای افراد شاغل با توجه به نوع شغل و فعالیت آنها خطر حوادث حین کار بیشتر هم هست و امری اجتناب ناپذیر است اما سوال این است که در حین کار اگر آسیب و خسارت بدنی برای کارمند یا کارگر پیش آید که تقصیر و قصور کارفرما محرز گردد،جبران هزینه های درمانی بالای آن با چه کسی است؟ بطور مشخص حوادثی که برای کارگر یا کارمند در حین کار که در آن قصور کارفرما مشخص گردد بر عهده کارفرما می باشد در نظر داشته باشید که اگر خسارت یاد شده دیه باشد،با توجه به قوانین مجازات اسلامی و قوانین کار، دیه نیز بر عهده کارفرما می باشد.با این شرایط به دنبال بروز صدمات جانی ناشی از حوادث حین کار و احراز قصور کارفرما، کارفرما مکلف به پرداخت مبالغ سنگین بابت جلب رضایت زیان دیدگان و یا بازماندگان وی می باشد، نمونه ایی از این مدعا را می توان در عملکرد سازمان تامین اجتماعی دید این سازمان  در زمان وقوع حادثه و احراز تقصیر کارفرما می تواند نسبت به مطالبه وجوهی که به فرد یا خانواده وی پرداخت نموده است از کارفرما اقدام نماید. در بیمه های مسئولیت مدنی کارفرما تلاش شده است که در زمان وقوع حادثه مربوط به کار و احراز تقصیر کارفرما، خسارت هزینه های پزشکی، دیه، نقص عضو بسته به نوع شغل تعریف شده در بیمه نامه که به افراد شاغل و یا افراد ثالث وارد می گردد پوشش داده شود.بیمه مسئولیت مدنی کارفرما با توجه به اینکه برای کارفرمایان در مشاغل مختلف تعریف می گردد دارای انواع مختلفی متناسب با ریسک کار کارفرما ارائه می گردد. مانند :
بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارگران ساختمانی، بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان خدماتی عمرانی، بیمه مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث، بیمه مسئولیت پزشکان، بیمه مسئولیت پیراپزشکان و ...