صفحه در حال بارگذاری است ...
بیمه مهندسی


بیمه مهندسی
برای محافظت از اجرای پروژه های مهندسی و در حال ساخت ، پروژه های نصب و راه اندازی، ماشین آلات و تجهیزات پروژه ها و کارخانه ها و  شرکت های بیمه، پوشش بیمه هایی متناسب "تمام خطر" هم برای پروژه های در حال ساخت و نصب هم برای پروژه های تمام شده و در زمان بهره برداری از کارخانجات ، نیروگاهها و پالایشگاهها ، خودروسازان و مواردی از این دست  در غالب بیمه های مهندسی را ارائه می کنند. با توجه به تخصصی بودن پروژه های مورد نظر ، شرکت های بیمه از یک تیم حرفه ایی و متخصص از کارشناسان خبره بیمه تا مهندسین صنایع و راه و ساختمان ،مکانیک و ... جهت ارائه این خدمات و ارزیابی ریسک و خسارت بهره گیری می نماید.
بیمه مهندسی پوششی است که یک حفاظت اقتصادی برای تمامی پروژه های مهندسی و در حال ساخت تا بهره برداری تقسیم می گردد:
انواع بیمه مهندسی:
بیمه های دوره احداث پروژه:

-بیمه تمام خطر پیمانکاران
-بیمه تمام خطر نصب
بیمه های دوره بهره برداری:
-بیمه ماشین آلات پیمانکاری
-بیمه سازه های تکمیل شده
-بیمه فساد کالا
-بیمه شکست ماشین آلات
-بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات
-بیمه تضمین کیفیت ساختمان(بیمه عیوب پنهان و اساسی ساختمان)
-بیمه تجهیزات الکترونیک