صفحه در حال بارگذاری است ...
بیمه حوادث


بیمه حوادث

همه ما در طی روز در معرض خطراتی هستیم که این خطرات ممکن است باعث آسیب بدنی و هزینه های پزشکی ، فوت گردند . که این ریسک می تواند با توجه به شغل ما بیشتر هم گردد.از عوامل دیگر تشدید خطر حادثه برای ما، ایجاد شرایط پر ریسک در زندگی می باشد مانند: ورزش ها و شرایط جسمی ما و... بیمه حوادث پوششی است مناسب که با در نظر گرفتن جوانب یاد شده و سرمایه خسارتی بیمه نامه ما را در هنگام حادثه تحت پوشش قرار می دهد.
دسته بندی بیمه حوادث با توجه به تعداد افرادی که تحت پوشش این بیمه قرار می گیرند به صورت انفرادی و گروهی می باشد.
بیمه حوادث انفرادی :
در این بیمه فرد بیمه شده با توجه به ریسک ها و حوادثی که ممکن است باعث آسیب جانی و هزینه پزشکی برای وی گردد و با یک سقف سرمایه خسارتی مشخص و در 24 ساعت شبانه روز  بیمه می گردد.
بیمه حوادث گروهی :
مانند بیمه حوادث انفرادی می باشد با این تفاوت که یک گروه بطور همزمان در این بیمه عضو می شوند. و  با توجه به تعداد افراد شرکت های بیمه به گروه تخفیف در حق بیمه می دهند.ریسک خطر حادثه با توجه به پرخطر ترین شغل در نظر گرفته می شود. این بیمه حوادث مناسب شرکت ها و سازمان ها که تعداد افراد همزمان بیمه می گردند می باشد.